hướng dẫn nhập liệu

CẬP NHẬT CHỨNG TỪ

Cập nhật số dư ban đầu cho phần mềm, cập nhật các chứng từ phát sinh hàng ngày: PHIẾU THU, PHIẾU CHI, PHIẾU NHẬP KHO, PHIẾU XUẤT KHO, HÓA ĐƠN, PHIẾU KẾ TOÁN

SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Xem các loại sổ sách kế toán được phần mềm tự động tổng hợp từ nguồn dữ liệu phát sinh hàng ngày

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cách lập và xem các báo cáo tài chính, chuyển số dư mở sổ cho niên độ kế toán mới


HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU