Phần mềm kế toán KVIETPRO133-EXS dùng cho DN siêu nhỏ (máy đơn)