Không phải nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp nộp thuế GTGT khấu trừ đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng

Kể từ ngày 5/11/2017 thông tư 93/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính có hiệu lực : Điểm chính thay đổi về thủ tục đăng ký thuế

  • Doanh nghiệp có doanh thu dưới một tỷ đồng đăng ký mới hoặc đang hoạt động không phải nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế để đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Trước đây nếu quá thời hạn không nộp mẫu 06/GTGT Doanh nghiệp sẽ bị áp phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
  •  Khi chuyển đổi phương pháp tính thuế cũng không phải nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế.

Việc xác định phương pháp tính thuế căn cứ vào hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:

  • Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp nộp thuế khấu trừ thì nộp tờ khai theo mẫu 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế
  • Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp nộp thuế trực tiếp thì nộp tờ khai theo mẫu 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

Tải về công văn TCT

Thông tư 93/2017/TT-BTC