Kể từ ngày 1/6/2017 Doanh nghiệp giảm mức nộp BHXH 0,5%

Cơ sở pháp lý :

Điều 3 Nghị định  số 44/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017

Bảng tóm tắt mức đóng BHXH