Phần mềm kế toán chuẩn theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh (tùy chọn theo thông tư 88/2021/TT-BTC).

(11) 1.798.000 VNĐ
(3) 3.000.000 VNĐ5.000.000 VNĐ
-44%

Phần mềm kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Phần mềm kế toán KVIETPRO133-EXS dùng cho DN siêu nhỏ (máy đơn)

(13) 1.000.000 VNĐ
(5) 2.400.000 VNĐ