Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa chuẩn theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc siêu nhỏ

(7) 1.798.000 VNĐ
(8) 2.400.000 VNĐ
-17%

Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phần mềm kế toán KVIETPRO133-EX dùng cho DN Nhỏ Và Vừa (máy đơn)

(9) 1.500.000 VNĐ
(8) 3.000.000 VNĐ5.000.000 VNĐ