Phiên bản dùng cho dịch vụ kế toán sử dụng nhập liệu cho nhiều doanh nghiệp, sử dụng trong mạng nội bộ hoặc máy đơn.

(3) 3.000.000 VNĐ5.000.000 VNĐ
(15) 1.499.999 VNĐ2.499.999 VNĐ
(8) 3.000.000 VNĐ5.000.000 VNĐ
(7) 7.500.000 VNĐ12.000.000 VNĐ